Minigraver til leie

Priser

Utleie

1,5 tonns maskin:

Pris pr dag – kr 1200,-       Inklusiv graveskuff, hydraulisk pusseskuff og smalskuff.

Pris pr helg – kr 2400,-      Inklusiv graveskuff, hydraulisk pusseskuff og smalskuff.

Maskinen står på maskinhenger, totalvekt 2 tonn.

 

3,5 tonns maskin:

Pris pr dag – kr 2200,-       Inklusiv graveskuff og hydraulisk pusseskuff.

Pris pr helg – kr 4400,-      Inklusiv graveskuff og hydraulisk pusseskuff.

Maskinen hentes. Leveres på forespørsel.

 

Leie over lengre perioder. Få pristilbud.

 

Alle priser er eks MVA.

 

Henting

Maskinen hentes av leietaker i depo.

Ansvaret for maskinen går over til leietaker i det maskinen forlater depo.

 

Leiebetingelser

BEREGNING AV LEIEN
Leietiden løper fra og med den dag det utleide utstyr sendes av utleieren, eller fra den tid henting er avtalt.  Leietiden løper til og med den dag da utstyret er levert tilbake til depoet.


UTLEVERING OG TILBAKELEVERING
Risiko og ansvar for utstyret beror hos leietakeren fra dette forlater utleierens depot til dette er returnert til samme. Utleieren plikter å overlevere utstyret rengjort og i full driftsmessig stand. Utleieren er ansvarlig for at utstyret ved overlevering er utformet, utstyrt og vedlikeholdt i henhold til det til enhver tid gjeldende regelverk for det aktuelle utstyr.  Utstyr som er bestilt må hentes til avtalt tid. Utleieren vil i så fall belaste leie fra og med avtalt hentedag, inntil avtalen er hevet. Dersom det leverte utstyr avviker fra det som er avtalt, skal leietaker straks underrette utleieren, som på sin side kan foreta omlevering eller annen rettelse. Leietakeren er ansvarlig for at utstyret tilbakeleveres i full driftsklar og rengjort stand, fritt for skader. Mangler på utstyret, bortsett fra normal slitasje vil ved tilbakelevering bli utbedret av utleieren for leietakers regning.
 
HVA LEIEBELØPET INKLUDERER
Inkludert i leien er følgende ytelser:
• disponering av den kapital og investeringsrisiko utstyret representerer.
• forebyggende vedlikehold og sikkerhetsinspeksjoner.
• reparasjoner som følge av normal slitasje.
 
Leietakeren dekker separat:
• utgifter til drivstoff, eventuell etterfylling av motorolje, frostveske etc.
• renhold av utstyret før tilbakelevering
• utbedring av påførte skader i leieperioden som ikke kommer inn under utstyrets  kaskoforsikring (jfr. egenandel).
• forsikringspremie (se pkt. 4).
 
ANSVAR, FORSIKRING OG SKADER
ANSVAR
Leietakeren har ansvaret for eventuelle ting-, person- og følgeskader som utstyret og dets bruk måtte påføre 3. mann.

FORSIKRING?Utstyret er forsikret via utleieren med følgende dekning:
• Ansvar
• Fører- og passasjerulykke
• Kasko (Brann, tyveri, glass og annen vognskade)

SKADER
Ved skade skal utleieren underrettes umiddelbart. Når skader er oppstått plikter leietakeren hvis mulig å medvirke til at skaden begrenses.

EGENANDEL VED SKADE
• kr 11000
 
TILSYN OG BRUK AV UTSTYRET
Leietakeren plikter å tilse at utstyret i leieperioden kun benyttes av personell som har fått opplæring i dets bruk, og således har den nødvendige ferdighet for å behandle utstyret korrekt og unngå å sette seg selv eller andre for skade. Leietakeren plikter å følge instruksjon vedr. utstyrets bruk.  Leietakeren plikter å sette seg inn bruksanvisning og de til en hver tid gjeldende sikkerhetsbestemmelser, samt å følge disse.
Utstyrets angitte kapasitet må ikke overskrides.
Leietakeren plikter videre å påse at utstyret beskyttes mot uvedkommende, samt unødig ytre påvirkning. De priser som er oppgitt i prislisten forutsetter bruk av utstyret i rent og ikke korroderende miljø. For bruk til arbeider som utsetter utstyret for spesielle miljømessige belastninger, må dette forhåndsavtales, slik at spesielle forebyggende tiltak kan gjøres. Priser for slik beskyttelse vil bli oppgitt på forespørsel. For å forebygge unødig driftsstans/reparasjoner eller at farlige situasjoner skal oppstå som følge av at utstyret er gått i stykker, skal leietakeren daglig foreta kontroll av dette., og om nødvendig foreta etterfylling av olje, frostveske, vann på batterier etc. Dersom utstyret fungerer utilfredstillende skal det straks tas ut av bruk. Utleieren skal straks varsles, slik at feilen kan rettes. Når forebyggende vedlikehold er nødvendig blir leietakeren på forhånd kontaktet av utleieren, slik at hensiktsmessig tidspunkt for dette arbeid kan avtales. Leietaker må ikke foreta endringer eller modifikasjon av utstyret, uten forhåndsgodkjenning av utleieren. Utleieren har til en hver tid rett til å inspisere utstyret, og skal av leietaker holdes underrettet om hvor dette benyttes under leieperioden.
 
FREMLEIE
Leietakeren kan ikke fremleie eller overlate sine rettigheter etter denne avtale til noen andre eller foreta noen rettslige disposisjoner (overdragelse, pantsettelse e.l.) over utstyret.
 
BETALINGSBETINGELSER
Om ikke annet er forhåndsavtalt, er betalingsbetingelsene netto pr. 15 dager.
Ved privatleie betales forskuddsvis.
 
OPPSIGELSER, HEVING
Utleieforhold uten forhåndsavtalt leietid, kan sies opp av leietakeren med 1 arbeidsdag varsel. Utleieforhold med forhåndsavtalt utleie/pris løper i den avtalte periode, dersom ikke spesielle oppsigelsesvilkår er avtalt. Dersom leietakeren misligholder sine forpliktelser, herunder unnlater å betale leie og/eller eventuelle tillegg i rett tid, samt at utstyret ikke behandles av leietaker med rimelig skånsomhet, kan utleieren heve avtalen omgående og kreve utstyret tilbakelevert. Leietakeren kan heve avtalen dersom utleieren ikke foretar vedlikehold og reparasjoner på en tilfredsstillende måte.
 
9. ANSVARSBEGRENSNING
Utleieren innestår ikke for at det aktuelle utstyr tilfredsstiller leietakerens behov, med mindre dette er spesielt avtalt. Utleieren fraskriver seg et hvert erstatningsansvar i forbindelse med utleieforholdet og kan således ikke gjøres ansvarlig for tap ved avsavn, ting-, person- eller følgeskader som utstyret eller dets bruk måtte påføre leietakeren, leietakerens ansatte, brukere av utstyret eller 3. mann.